Všeobecné obchodní podmínky

I.Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup členství v klubu, služeb a zboží z prodejní stránky přes webové rozhraní provozované Náš plán B s.r.o. IČ: 11664452, se sídlem Barvířská 275/16, Liberec 460 07, zapasaná u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „Prodávající“).

Nákup členství v klubu, služby nebo zboží probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost. VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek souvisí.

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než, členství v klubu, službu nebo zboží koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním členství v klubu, službu nebo zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je zde popsán.

Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Důležité pojmy (definice)

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Cena online kurzu, členství v klubu, služby nebo zboží a platba

Dodací podmínky

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

Odstoupení od Kupní smlouvy

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Závěrečná ustanovení

II.Důležité pojmy (definice)

PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je Náš plán B, s. r. o.

se sídlem: Barvířská 275/16, Liberec 460 07

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@maminakafe

KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře s námi, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí členství v klubu, službu nebo zboží.

SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme se mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává členství v klubu, službu nebo zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

POPIS ČLENSTVÍ V KLUBU, SLUŽBY A ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného členství, služby nebo zboží včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co klientovi může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které mohou být ke členství, službám či zboží poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 
NABÍDKA ZPRAVIDLA OBSAHUJE:

Úvodní nabídka
Teplý nealkoholický nápoj zdarma
Džus pro dítě zdarma
Bezplatný vstup do herny v kavárně
Klub
Zvýhodněné vstupné do herny a zahrady kavárny (50% sleva)
Záznamy z přednášek
Přednostní nabídka míst na přednášky
Seznam ověřených chův
25% sleva na teplé nealkoholické nápoje
Noční přespávání
Noční hlídání dětí
Program
Přednášky


Při obdržení poukazu na zboží či služby zdarma má kupující nárok pouze na ty konkrétní produkty či služby uvedené ve webovém rozhraní a objednávce.

Při objednávce služby Nočního přespávání má kupující povinnost zcela a pravdivě vyplnit dotazník vztahující se ke zdravotnímu stavu a konkrétním potřebám svého dítěte.

OBJEDNÁNÍ ČLENSTVÍ V KLUBU, SLUŽBY NEBO ZBOŽÍ. Pro objednání členství, služby nebo zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV.Cena členství, služby nebo zboží a platba

CENA ČLENSTVÍ, SLUŽBY NEBO ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena členství, služby nebo zboží. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru členství nebo služby nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je již konečnou cenou. V případě zboží je ke kupní ceně přičítána cena za poštovné a balné.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u členství, služby nebo zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu online kurz, členství, službu nebo zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k platbě. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni členství, službu nebo zboží až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává služba nebo zboží v našem vlastnictví.

ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

V případě měsíčního členství bude platba pravidelně strhávána z platební karty.

SPLATNOST KUPNÍ CENY.

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Členství v klubu, službu nebo zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře ani rozdělovat na dílčí částky (v případě zaplacení členství v průběhu měsíce).

V.Dodací podmínky

ZPŮSOB DODÁNÍ ČLENSTVÍ. Přístup do online klubu vám bude povolen po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které se do online klubu zaregistrujete.

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny a poštovného na vámi sdělenou doručovací adresu.

DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu služby. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude zaslání odkazu k registraci do klubu dodáno obratem po provedení platby. Přístup do klubu bude povolen do 24 hodin od registrace do klubu. V případě zboží nebo služby je dodací lhůta 7 pracovních dnů.

NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. V případě dodání zboží si účtujeme poštovné a balné.

Po dodání členství, služby nebo zboží si co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s online kurzem (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI.Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

Digitální obsah (online klub) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Obsah otevřete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro online kurz členství v klubu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Obsah členství v klubu slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. 

VII.Odstoupení od kupní smlouvy

Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy, pokud členství v klubu nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký online kurz jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 14denní lhůta platí i pro zboží či službu, které nebyly využity a poškozeny. V opačném případě takové zboží anebo služba není předmětem reklamace, a úhrada zůstane Prodávající v celkové výši.

Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

Je-li Vám společně s členstvím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

V případě objednání služeb Noční přespávání či Přednášky (čl. III. bod 3 písm. c); d) těchto VOP) lze zrušit rezervaci místa nejpozději 72 hodin před plánovaným průběhem služby, při pozdějším zrušení rezervace je kupní cena nevratná. 

V případě, že Kupující nesplní podmínky stanovené v čl. III bod 5 VOP si Prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy bez nároku na vrácení kupní ceny Kupujícímu z důvodu nemožnosti zajištění potřeb dítěte při vykonávání služby.


VIII.Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Jako Prodávající vám odpovídáme, že členství v klubu a/nebo zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že členství nebo zboží bylo vadné již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu členství v klubu, služby nebo zboží za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového online kurzu, služby nebo zboží bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám členství v klubu, službu nebo zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nesjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že členství v klubu, služba nebo zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním online kurzu, nebo nesprávným uchováváním.

Pokud vám nebylo členství v klubu, služba nebo zboží dodáno v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam, a zkontrolujte s místní poštou. Pokud ani tam odkaz do nebo zboží nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na naši elektronickou adresu nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

V případě objednávky v rámci předprodeje Prodávající garantuje vrácení celé kupní ceny členství při nespokojenosti. 

IX.Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese.

Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

X.Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky

Účinnost VOP: 25. března 2024

Kontakt

📞 + 420 705 123 739
 
📩 info@maminakafe.cz

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-12:00, 14:00-18:00
So: soukromé akce/oslavy
Ne: zavřeno